over-ons-fort-markenbinnen

Over ons

Missie

Het is de missie van Bedrijfsveiligheid Tiel om mensen en bedrijven bewust te maken van veiligheidsrisico’s in hun specifieke werk- en leefomgeving en hen te trainen om in voorkomend geval juist en adequaat te handelen.

Visie

De visie van Bedrijfsveiligheid Tiel is dat er geen leef- en werkomgeving hetzelfde zijn en dat trainingen op het gebied van veiligheid toegesneden moeten worden op de situatie bij de klant(groep). Daarom is ons motto: ‘practice reality’.

Meer weten? Vraag hier direct informatie aan...

Over ons

Strategie

Om klanten bewust te maken van de veiligheidsrisico’s in hun specifieke werk- en leefomgeving en een op hun specifieke situatie toegesneden training te volgen heeft Bedrijfsveiligheid Tiel de volgende strategie:

  • Werken in klantspecifieke teams om kennis en expertise over betreffende klant(groepen) te bundelen
  • Verbreding en verdieping van kennis van instructeurs m.b.t. veiligheidsaspecten van specifieke klantgroepen
  • Processen van de klant centraal stellen in de aanbieding van producten en diensten
Neem contact met ons op

FORTtreffelijk

Onder het label FORTtreffelijk heeft Fort Markenbinnen zich opengesteld voor het publiek.

Met een breed scala aan activiteiten maken we het fort toegankelijk en verbinden we het met haar omgeving.

Vergaderlocatie, (theater)festival, managementboosters, verjaardagsfeestjes en events; alles is mogelijk.

Voor meer informatie ga naar onze website www.fort-treffelijk.nl of mail ons: info@fort-treffelijk.nl

Algemene voorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden van Bedrijfsveiligheid Tiel op de specifieke pagina.

Naar algemene voorwaarden…

Fotogalerij

Medewerkers

Teamleider:

Dhr. Laurens Schoone

0344 – 691 306

info@bedrijfsveiligheidtiel.nl)

RBOC, fort Markenbinnen

Onze andere locatie: Fort Markenbinnen (NH)

Het fort bij Markenbinnen

Ons opleidingscentrum is gevestigd in het fort bij Markenbinnen, één van de forten behorende bij de Stelling van Amsterdam.

De Stelling van Amsterdam is een verdedigingslinie rondom Amsterdam. Primair was het een waterlinie. In geval van vijandelijkheden zouden grote delen van het gebied rond Amsterdam onder water worden gezet (inunderen). De vijand zou dan niet kunnen oprukken. De Stelling van Amsterdam zou fungeren als nationaal reduit, als het laatste bastion van Nederland.

De verdediging bestaat uit 46 forten, batterijen, dijken en sluizen die nodig waren om het land rond de stelling te kunnen inunderen met water. De forten zijn gesitueerd op plaatsen waar de waterlinie wordt doorkruist door dijken, wegen, of spoorlijnen. Ook plaatsen waar het water diep genoeg was om met boten te varen waren kwetsbaar. Op die plaatsen zou de oprukkende vijand niet door het water worden tegengehouden, zodat hij op deze plekken onder vuur genomen moest kunnen worden.

De aanleg van de Stelling van Amsterdam is vastgelegd in de Vestingwet van 1874. Alles was erop berekend om het leger en de bevolking een belegering van negen maanden te laten overleven. Op een enkele latere aanpassing na is de Stelling in 1920 opgeleverd.

De Stelling van Amsterdam heeft nooit dienstgedaan, al waren de aanwezigheid van de Stelling en van de Nieuwe Hollandse Waterlinie een factor voor de Duitsers om Nederland niet in te vallen in 1914. Door de opkomst van het vliegtuig verloor de stelling na de Eerste Wereldoorlog snel aan militaire betekenis. Zij bleef echter grotendeels behouden, en de militaire status werd pas in 1963 opgeheven.

In 1996 is de Stelling van Amsterdam in haar geheel op de UNESCO Werelderfgoedlijst geplaatst.

De functie van het Fort bij Markenbinnen voor de Stelling van Amsterdam

Het gevaar voor de Stelling van Amsterdam bij Markenbinnen zat in “de Enge Stierop” dit is de waterverbinding vanuit het Alkmaardermeer. Daar konden schepen de Stelling binnenvaren. Verder kon licht geschut via de vlotbrug over de kade van de Markervaart komen.

Daarom werden er, behalve de vier zware kanonnen in kazematten aan de keelzijde van het fort met een bereik van 6 tot 8 kilometer, aan de frontkant twee hefkoepelgebouwen gebouwd met geschut met een bereik van 2,5 tot 3 kilometer. Zo kon men de Stierop, de Vlotbrug en de hele Middenweg verdedigen.

kaart-van-de-stelling-van-amsterdam

Gebruik van het fort bij Markenbinnen

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 werd de Stelling van Amsterdam in staat van paraatheid gebracht.

De officiële bezetting van het fort was 315 soldaten, 5 officieren en 12 onderofficieren. In de Genieloods was plaats voor 75 extra slaapplaatsen (zolder). De onderverdieping werd gebruikt voor verstrekken van voedsel.

Speciaal opgeleide geniesoldaten bereidden de inundaties voor en een deel van de soldaten werden ingekwartierd bij de bevolking. Na een eerste drukke maand brak voor de gemobiliseerde fortbezetting een tijd van afwachten aan. In november 1915 kon het merendeel van de soldaten naar huis. Slechts een paar forten, waaronder fort Markenbinnen, bleven bezet. De mobilisatie kwam men door met oefenen en wachtlopen. In de oogsttijd hielp men de boeren in de omgeving.

In de 2e Wereldoorlog hadden de Duitsers opdracht zoveel mogelijk nikkelstaal uit de forten te halen en naar Duitsland over te brengen om de op volle toeren draaiende oorlogsindustrie te voorzien van noodzakelijke grondstoffen. Maar de weg vanaf het eilandje De Woude was een smal en vaak glibberig dijkje, bovendien stond de polder onder water. Het is dus gebleven bij het opblazen van de hefkoepelgebouwen en het meenemen van de pantserplaten en geschut.

Na de tweede wereldoorlog had het fort geen functie meer. Na de watersnoodramp in Zeeland in 1953  heeft de Bescherming Bevolking (BB), met de Militaire Colonne als onderdeel van de Landmacht, het fort in gebruik genomen als opslagplaats voor tenten, dekens, veldbedden e.d.

De Regionale brandweer Noord-Kennemerland (RBNK) was tussen 1985 en 2003 huurder van de opstallen op het terrein van het Fort bij Markenbinnen. Zij exploiteerde ten behoeve van het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland (SNK), een opleidings- en trainingscentrum voor brandweer en bedrijfshulpverlening.

Gedwongen door de wetgeving “markt en overheid” is het opleidingscentrum per 1 januari 2003 geprivatiseerd en verder gegaan als RBOC Fort Markenbinnen BV.

www.stellingvanamsterdam.nl

stelling-van-amsterdam-unesco-werelderfgoed

Fort te huur

Onze andere locatie, Fort Markenbinnen, onderdeel van De Stelling van Amsterdam, is ook te huur!

Zie www.fort-treffelijk.nl voor meer informatie.

Klachten

Klachtenprocedure

Bedrijfsveiligheid Tiel B.V. streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u!

Een gesprek met de betrokken medewerker leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen. Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

1. Definities

1.1. Klacht

Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van Bedrijfsveiligheid Tiel B.V..

1.2. Klant

Elke afnemer van een produkt of dienst van Bedrijfsveiligheid Tiel B.V..

2. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:

• uw naam, adres en woonplaats

• uw eventuele klantnummer bij Bedrijfsveiligheid Tiel B.V.

• de datum waarop u uw schrijven verstuurt

• een heldere beschrijving van uw klacht

• eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen. Uw klacht kunt u sturen naar:

Bedrijfsveiligheid Tiel B.V.

T.a.v. dhr.L.S. Schoone

Postbus 14

4024 ZG Eck en Wiel

Of naar ons contact mail adres: info@bedrijfsveiligheidtiel.nl

3. Behandeling van uw klacht

Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen 30 dagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

4. Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 30 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.

5. Rechter

Tenslotte is het mogelijk om na de behandeling van uw klacht door Bedrijfsveiligheid Tiel B.V. deze voor te leggen aan de civiel rechter, sector kanton.

6. Toezicht en beheer

Binnen Bedrijfsveiligheid Tiel B.V. ziet de directie toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.